Уиx, Зг-ын тогтоол, шийдвэр

НэрҮзэx xолбоос
1Монгол улсын Засгийн газрын 38 тоот тогтоолҮзэx
2Монгол улсын Засгийн газрын 2019-01-16-ны өдрийн 25 тоот тогтоолын хавсралт 1Үзэx
3Монгол улсын Засгийн газрын 2019-01-16-ны өдрийн 25 тоот тогтоолын хавсралт 2Үзэx
4Монгол улсын Засгийн газрын 2019-01-16-ны өдрийн 25 тоот тогтоолын хавсралт 3Үзэx
5Монгол улсын Засгийн газрын 2019-01-16-ны өдрийн 26 тоот тогтоолҮзэx
6Монгол улсын Засгийн газрын 2019-01-16-ны өдрийн 27 тоот тогтоолҮзэx
7Тариф батлах тухай 2Үзэx
8Тариф батлах тухайҮзэx
9Төрийн захиргааны албан тушаалын зэрэг дэв , түүний нэмэгдэл олгох журам батлах тухайҮзэx
10Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэмҮзэx
11Цахим Засаглал үндэсний хөтөлбөр батлах тухайҮзэx
12Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоол Төрийн албан хаагчийн албан тушаалын цалингийн сүлжээ, хэмжээг шинэчлэн тогтоох тухайҮзэx
13Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 1Үзэx
14Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 2Үзэx
15Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 3Үзэx
16Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 4Үзэx
17Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 5Үзэx
18Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 6Үзэx
19Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 7Үзэx
20Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 8Үзэx
21Монгол улсын Засгийн газрын 24 тоот тогтоолын хавсралт 9Үзэx
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram