Сум xөгжүүлэx сан

Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэл батлагдлаа

Сэлэнгэ аймаг Ерөө сумын ИТХ-ын 2022 оны 05 сарын 20-ны өдрийн 54 дугаар тогтоолоор Ерөө сумын 2022-2024 оны Хоршоо хөгжүүлэх сангийн тэргүүлэх чиглэлийг доорх чиглэлтэй байхаар баталлаа

1. ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл

2. Байгаль орчин аялал жуулчлал

3. Барилгын материалын үйлдвэрлэл

4. Мод үржүүлэг

5. Өрхийн үйлдвэрлэл

6. Эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх

Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram